Klub veteránov letiska Kuchyňa - základné informácie...

KVLK skratka Klub veteránov letiska Kuchyňa

Klub veteránov letiska KuchyňaKto sme...?

Klub veteránov letiska Kuchyňa ( KVLK ) je :
 • dobrovoľnou
 • vlasteneckou
 • nepolitickou
 • nezávislou
 • záujmovou
 • spoločenskou
organizáciou s právnou subjektivitou.

Klub združuje bývalých príslušníkov :
 • Leteckého strelišťa
 • Týlovej zálohy lietadiel
 • 15. práporu pozemného zabezpečenia navigácie
 • Výcvikovej základne letectva
 • 33. Leteckej základne
a ďalších leteckých útvarov dislokovaných na letisku Kuchyňa, bývalých občianskych pracovníkov týchto útvarov, ako aj sympatizantov letectva.

Ako a kedy sme vznikli...

Dohodli sa, že zvolajú zakladajúcu členskú schôdzu. Tá sa zišla
11. mája 2001 na Veliteľstve 33. leteckej základne v Malackách, zvolila trojčlenný výbor, schválila Stanovy Klubu veteránov letiska Kuchyňa aj Organizačný poriadok.

Do trojčlenného výboru boli schválení :
 • predseda - pplk.v.v. Rudolf Dojčák
 • tajomník - pplk.v.v. Emil Jurkovič
 • pokladník - mjr.v.v. Eduard Peňaška

Ich prvou úlohou bolo podať návrh na začatie konania o registráciu Klubu veteránov letiska Kuchyňa na konkrétnom odbore Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Tak po nevyhnutných formalitách vznikol "náš" klub.


Ako sa stať členom klubu...?

Členmi Klubu veteránov letiska Kuchyňa sa môžu stať bývalí vojaci z povolania a občianski zamestnanci, ktorí pracovali na letisku a priaznivci a sympatizanti letectva.

Každý záujemca o členstvo v klube musí najprv vyplniť prihlášku a zaplatiť členský príspevok vo výške 15€ (príspevok sa platí za kalendárny rok). To všetko je povinný doručiť priamo predsedovi klubu na adresu :

Jozef VOZÁR, 0903 455 356, joz3fvozar@gmail.com

Do klubu sa však dá prihlásiť aj prostredníctvom elektronického formulára. Po jeho vyplnení a odoslaní je záujemca povinný čo najskôr doručiť členský príspevok ktorémukoľvek členovi organizačného výboru (vo výnimočných prípadoch najneskôr na najbližšej výročnej schôdzi). O prijatí/neprijatí za člena klubu bude záujemca o členstvo informovaný.Prečo "veteráni"...

Slovo veterán je odvodené od latinského názvu vetus (starý) a v preklade znamená vyslúžilec. V starom Ríme to bol názov pre vyslúžilých vojakov prepustených po 20 rokoch služby, v Rakúsko - Uhorsku sa tak označovali všetci prepustení vojaci.

V súčasnosti si mnohí slovo veterán spájajú s účastníkom vojenskej mierovej misie.

V čase vzniku Klubu však vojenské misie v Slovenskej armáde ešte neboli, preto nikoho nenapadlo, že po čase bude toto slovo v názve nášho klubu vyznievať zvláštne. Avšak aj keď sa pojem "veteráni" niektorým členom nepozdával, postupne si naň zvykli a ako taký sa prezentoval a aj prezentuje. Pri výbere názvu klubu sa bralo na vedomie aj to, čo definujú stanovy, a to, že

Klub je záujmovou organizáciou a iné finančné výhody okrem tých, ktoré si sami nezabezpečíme, nám z názvu "veteráni" nevyplývajú.


Čo robíme...

Cieľom Klubu je rozvíjať hrdosť na tradície Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky a rozvíjať a upevňovať jej novodobé tradície.

Klub pre svojich členov organizuje zájazdy, posedenia s hudbou a tancom, pravidelné stretnutia na letisku Kuchyňa pri príležitosti Dňa slovenského vojenského letectva (17.9.) a iné aktivity obsiahnuté v Ročnom pláne.

Predmetom činnosti klubu je aj :
aktívna spolupráca s orgánmi Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri vzdelávaní profesionálnych vojakov letectva a činnosti, ktorých cieľom je sprístupnenie vedomostí a skúseností,

podpora pri výchove vojenskej mládeže pri popularizácii vojenskej služby a rozvoji vlastenectva,

aktívna činnosť v rozsahu verejného záujmu, aktivity v oblasti pomoci obyvateľom v období ochrany a likvidácie následkov živelných udalostí,

psychická a sociálna podpora členov a sympatizantov Klubu formou pomoci pri vybavovaní úradných záležitostí, zabezpečovanie opatrovateľskej služby, psychická podpora pri pobyte v nemocnici, účasť na vojenských pohreboch a poskytovanie dostupnej pomoci pozostalým.

Klub spolupracuje s leteckými útvarmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky a s inými občianskymi združeniami, ktoré majú podobné záujmy.


Terajší organizačný výbor

Za roky fungovania Klubu sa jeho členská základňa aj aktivity značne rozrástli. Preto sa postupne aj výbor Klubu dopĺňal ľuďmi, ktorí ochotne, v čase svojho osobného voľna a nezištne zabezpečujú, aby aktivity schválené v Ročnom pláne činnosti Klubu boli splnené vždy včas a v čo najlepšej kvalite.


Momentálne sú členmi organizačného výboru :
 • Vozár Jozef ( Predseda, štatutár )
 • Štaffen Milan ( Tajomník, Pokladník )
 • Bátory Jozef ( Kultúrny referent )
 • Barniak Tibor ( Člen )
 • Kovačovic Ján ( Člen )

letecký znak